INTEGRITETSPOLICY

Inledning 

I denna integritetspolicy kan du läsa om hur Hulténs I Sverige AB med organisationsnummer 556920–4836 (nedan kallad "Hulténs" och refererad till som "vi", "vår", "oss") Behandlar Personuppgifter. Hänvisningar till "du", "dig", "din" avser den Registrerade vars Personuppgifter vi Behandlar. 

Här har vi sammanställt information om bland annat vilka Personuppgifter vi Behandlar, varför Behandlingen sker och vart Personuppgifterna blir lagrade. Vi beskriver också vem Personuppgifter kan bli delade till, vilka rättigheter de Registrerade har enligt GDPR samt övrig information om vår Behandling av Personuppgifter. Denna integritetspolicy omfattar samtliga typer av Personuppgifter, i både strukturerade och ostrukturerade data. 

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga. All vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC i tillämpliga fall).  

Vi går igenom innehållet i denna integritetspolicy minst en gång per år samt vid behov, för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Den senaste versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen. 

 

Definitioner 

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular: 

Webbplatsen: www.hultens.se 

Kund: En person som beställer Produkter från Hulténs. 

Produkter: De Produkter som vid var tid försäljs av Hulténs. 

Produktsida: En sida i Webbplatsen som avser en Produkt, med information om exempelvis Produktens pris, produktbeskrivning, lagerstatus, leveranstid m.m. 

Betaltjänstleverantör: En aktör som bland annat behandlar betalningar från Kunder eller utför fakturering för Hulténs räkning. 

Personuppgifter: Alla uppgifter som, direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter, kan bli kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person, är Personuppgifter enligt GDPR. Vanliga exempel på Personuppgifter är: namn, telefonnummer, adress, e-postadress, användar-ID, kontokortsnummer, registreringsnummer på ett fordon, IP-adress m.m. 

Registrerad: Den fysiska person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna. 

Behandling: Behandling av Personuppgifter kan ske på olika sätt. Allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt, är en form av Behandling. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering, förstöring m.m. 

Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsansvarig. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga. 

Personuppgiftsbiträde: Den som Behandlar Personuppgifter för en Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den ansvariges instruktioner, är enligt GDPR att anse som Personuppgiftsbiträde. 

Tredje part: Tredje part innebär någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ. 

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

SCC: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version. 

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i denna integritetspolicy som anges i artikel 4 i GDPR. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Hulténs är Personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, i den mån vi bestämmer medel och ändamål för Behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet).  

Exempelvis agerar Hulténs i egenskap av Personuppgiftsansvarig när vi registrerar dig som en kund i de interna system som vi använder inom ramen för verksamheten, eller när Hulténs hanterar dina Personuppgifter för att fullgöra åtaganden enligt köpeavtalet, såsom att leverera de beställda Produkterna till dig.  

Vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna.  

 

Hur vi får tillgång till Personuppgifter som vi Behandlar 

Det vanligaste sättet vi tar emot dina Personuppgifter på, är när du:  

 1. ingår ett avtal med oss (exempelvis köpeavtal m.fl.), 
 1. kontaktar oss, eller 
 1. registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss. 

 

Kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar 

I enlighet med principen om uppgiftsminimering Behandlar vi enbart Personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla de ändamål som de blev insamlade för.  

Vi Behandlar främst nedan angivna kategorier av Personuppgifter som vi kan få tillgång till när du kontaktar oss, ingår ett avtal med oss eller använder/besöker vår Webbplats: 

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, personnummer eller motsvarande. 
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress, adress, användar-ID till sociala medier.  
 • Övriga Personuppgifter: eventuella övriga Personuppgifter som blir lämnade till oss, exempelvis sådana som blir inkluderade i ett meddelande som skickas till oss. 

 

Ändamål och laglig grund för Behandlingen av Personuppgifterna 

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling lagligt grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.  

Vi Behandlar Personuppgifter främst med stöd i någon av följande rättsliga grunder: Avtal, Samtycke, Intresseavvägning eller Rättslig förpliktelse.  

I vissa fall är det valfritt för dig att lämna dina Personuppgifter till oss. Men om du till exempel inte lämnar in dina Personuppgifter, kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda supporten eller hantera ärendet.  

Du kan även behöva delge dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med oss, få de Produkter du har beställt levererade till dig eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. Om inte annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa juridiska konsekvenser om du inte lämnar in dina Personuppgifter till oss. 

När Behandlingen av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

När en Behandling av Personuppgifter sker med stöd i Intresseavvägning som laglig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen ifråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till Behandlingen ifråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund.  

Nedan kan du läsa mer om laglig grund och ändamål med Behandlingen av Personuppgifterna. 

 1. När du besöker Webbplatsen:  

Webbplatsen använder cookies. Vi kan få information om din användning av Webbplatsen via bland annat webbanalys- och/eller trafikmätningsleverantörer genom cookies, om du samtycker till det. Användningen av icke-nödvändiga cookies sker enbart om du lämnar ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke (utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen som utförts med stöd i samtycket innan det blev återkallat). Dessutom kan du själv hantera lagringen av cookies via din webbläsares inställningar. Laglig grund för Behandlingen: Samtycke 

Du kan läsa mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen i vår cookiepolicy: https://www.hultens.se/information/cookiepolicy 

 

 1. När vi får kontakt via e-post, telefon, sociala medier eller kontaktformulär: 

Vi kan kontakta dig, och du kan kontakta oss, via e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina Personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt. Exempelvis kan vi få tillgång till följande Personuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och andra uppgifter som du lämnar till oss.  

Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas, för att vi ska kunna veta vem vi pratar med och för att hålla kontakten i ärendet.  

Vår bedömning är även att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre, och att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.  

Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna hantera ärendet.  

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning. 

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett medlande till oss via kontaktformuläret på Webbplatsen. Då får vi tillgång till följande Personuppgifter som tillhör dig: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, och de uppgifter som du inkluderar i meddelandet/fritextfält. Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är frivilligt. Innan meddelandet skickas till oss, lämnar du ditt aktiva samtycke till att vår Behandling av dina Personuppgifter sker i enlighet med ovan, genom att kryssa i en kryssruta för godkännande. Laglig grund för Behandlingen: Samtycke. 

 

 1. När du slutför ett köp via Webbplatsen: 

När du köper Produkter via Webbplatsen, får vi tillgång till dina personuppgifter som du lämnar i samband med köpprocessen. Vi Behandlar Personuppgifter som tillhör dig för att kunna fullgöra köpeavtalet avseende beställningen av Produkter. Om kunden är en företagskund, Behandlar vi Personuppgifter som tillhör företagskundens företrädare/firmatecknare. Laglig grund för Behandlingen: Avtal. 

Vi behöver Behandla följande Personuppgifter för att leverera beställda Produkter, hantera eventuell ångerrätt, returer, leverans m.m.: namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson. Tillhandahållandet av Personuppgifterna till oss är nödvändigt för att vi ska ingå ett köpeavtal med varandra. De möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas till oss är att vi inte kan fullgöra köpeavtalet. Laglig grund för Behandlingen: Avtal. 

Betalning sker via de betalningslösningar som är integrerade i Webbplatsen och som tillhandahålls av Betaltjänstleverantörer. Den information som du registrerar i Betaltjänstleverantörens betallösning, blir delad även till Betaltjänstleverantören. Du ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor och integritetspolicy.   

 

Om du köper Produkter via Webbplatsen i egenskap av konsument, utgörs Betaltjänstleverantören av Klarna AB. Klarnas villkor:  

 

Om du köper Produkter via Webbplatsen i egenskap av näringsidkare/företagskund, utgörs Betaltjänstleverantören av Svea Bank AB (publ) ("Svea"). Genom att använda Checkout godkänner Kunden Sveas villkor såsom de framgår via länken nedan ("Checkout villkoren"), inklusive de särskilda villkor som är bifogade i Checkout villkoren: https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf. Mer information om Svea finns på deras hemsida: https://www.svea.com/se/sv/start/. 

 

Kategorier av personuppgifter som behandlas i samband med köp som sker via Webbplatsen: Order-ID, orderhistorik, leveransadress (e-post), annullerade beställningar, slutförda beställningar. Denna information behandlas av oss varje gång du gör en beställning via Webbplatsen för att vi ska kunna erbjuda dig en god service. Vi behandlar också informationen för att kunna förbättra Webbplatsen. Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovan angivna ändamål, och att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning 

 

Betalningsinformation: Betalningsmetod, pseudonymiserad kredit- / betalkortsinformation. Vi måste bearbeta denna information för att kunna spåra de betalningar du har gjort och länka dem till dina beställningar, för att möjliggöra leverans av beställningen och fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser enligt köpeavtalet. Laglig grund för Behandlingen: Avtal 

 

Bokföringsunderlag: Vi Behandlar och lagrar fakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078) och enligt Skatteverkets krav. Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom namn, adress, orderinformation och eventuella övriga kontaktuppgifter till Kunden. Sådant lagras så länge som lagen kräver det. Laglig grund för Behandlingen: Rättslig förpliktelse. 

 

 1. När ditt användarkonto till Webbplatsen skapas: 

Ditt användarkonto till Webbplatsen skapas automatiskt i samband med att du genomför ditt första köp via Webbplatsen. Du får då ett auto genererat lösenord skickat till dig i välkomstmeddelandet, som du kan använda för att logga in i ditt användarkonto med din e-postadress som du angivit i samband med slutförandet av köpet.  

 

Genom användarkontot kan du se din beställning, ändra din leveransadress och övriga registrerade uppgifter, se dina tidigare ordar m.m. I fall att du har ett användarkonto eller har skrivit någon kommentar på Webbplatsen och vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, kan vi vid förfrågan ge dig en exportfil med personuppgifterna.  

 

Vid begäran tar vi bort personuppgifterna vi behandlar om dig. Däremot gäller det inte eventuella personuppgifter som vi måste spara på grund av legala, administrativa eller säkerhetsändamål.  

 

Enligt vår bedömning har du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas av oss för ovanstående syfte. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter väger inte tyngre än vårt berättigade intresse. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter. 

 

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning. 

 

 1. När du tar emot nyhetsbrev från oss: 

Om du har genomfört ett köp av Produkter via Webbplatsen, kan vi skicka nyhetsbrev till din e-postadress som du har registrerat i samband med köpet, som vi bedömer kan vara av intresse för dig och för marknadsföring av våra Produkter. Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovanstående syfte. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter väger inte tyngre än vårt berättigade intresse. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning. 

 

Du kan även godkänna att ta emot nyhetsbrev från oss innan du genomför något köp av Produkter via Webbplatsen, genom att registrera din e-postadress för det ändamålet via Webbplatsen. Laglig grund för Behandlingen: Samtycke. 

 

Vill du inte längre få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post, kan du när som helst motsäga dig detta genom att klicka på länken för avprenumeration längst ner i varje e-postutskick. Du kan återkalla ett lämnat samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. 

 

Om du avprenumererar från nyhetsbreven, kommer du att tas bort från e-postlistan för mottagare av nyhetsbreven, men din e-postadress kommer att finns kvar i databasen med en blockering för mottagande av nyhetsbrev. Syftet med detta, är att se till att du inte tar emot flera nyhetsbrev från oss. Enligt vår bedömning har både vi och du ett berättigat intresse till att Personuppgifterna Behandlas för ovanstående syfte. Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre. Vår bedömning är att Behandlingen ifråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning.  

 

Om du vill att din e-postadress ska raderas även från blocklistan, kan du kontakta oss via e-post och begära detta. Du informeras härmed om att ifall din e-postadress raderas från blocklistan, innebär det att du kan få nyhetsbrev från oss igen om du eller någon annan registrerar din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev på nytt.  

 

 1. Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter: 

Om vi är skyldiga enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut att Behandla vissa Personuppgifter, sker Behandlingen med stöd i Rättslig förpliktelse som laglig grund. I sådana fall sker Behandlingen enbart i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser och då Behandlar vi enbart nödvändiga Personuppgifter, så länge som lagen kräver det (i enlighet med principen om lagringsminimering).  

Baserat på vårt berättigade intresse kan vi Behandla Personuppgifter för att: 

 • skydda våra rättigheter och egendom, 
 • genomföra direktmarknadsföring av våra Produkter, 
 • säkerställa den tekniska funktionaliteten av Webbplatsen,  
 • genomföra anonyma resultatmätningar avseende användningen av Webbplatsen och försäljningen av Produkterna. 

 

Lagringsplats och lagringstid 

Vi strävar efter att lagra samtliga Personuppgifter som vi Behandlar inom EU/EES, i enlighet med principen om integritet och konfidentialitet. Om Personuppgifter blir lagrade i ett land utanför EU/EES, ska vi se till att sådan lagringsplats säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med bestämmelserna i GDPR och SCC. 

Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiella uppgifter tillhörande Kunder blir lagrade i upp till sju (7) år efter genomfört köp som sker via Webbplatsen. Detta lagras för att vi ska kunna hantera eventuella klagomål, reklamations- och returärenden i enlighet med vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning samt för att kunna matcha en betalning mot ett kvitto under tiden vi är skyldiga att lagra sådant bokföringsunderlag i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning.  

Personuppgifter blir enligt huvudregeln lagrade så länge de är nödvändiga för att fullgöra de ändamål som de blev insamlade för. När Personuppgifterna inte längre behöver vara lagrade för ändamålen, blir de antingen raderade (gallrade) eller anonymiserade, i enlighet med principen om lagringsminimering.  

Vi följer interna riktlinjer och skriftliga rutiner avseende gallring och loggföring av gallrade Personuppgifter, för att säkerställa att Behandlingen av Personuppgifterna sker i enlighet med GDPR.  

 

Överföring av Personuppgifter 

Personuppgifter som vi Behandlar, delas inte med obehöriga personer. Däremot kan vi överföra Personuppgifter till någon annan, exempelvis myndigheter om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka, förhindra eller utreda brottslig aktivitet, för att skydda våra intressen och vår egendom, om vi är skyldiga att utlämna uppgifterna enligt tillämplig lagstiftning m.m. 

Vi kan även dela Personuppgifter till anlitade Personuppgiftsbiträden, för att bland annat:  

 • tillvarata våra rättsliga intressen;  
 • fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser;  
 • upptäcka och förebygga tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga problem; samt 
 • tillhandahålla, förbättra och underhålla Webbplatsen (programvaruunderhåll).  

Exempel på tjänsteleverantörer som vi anlitar är: webbutvecklare, dokumenthanteringssystem, fraktbolag m.fl. 

Innan vi delar några Personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer, ingår vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR (alternativt SCC om Personuppgiftsbiträdet befinner sig i ett land utanför EU/EES). Detta sker för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifterna.  

Vi kan komma att överföra Personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga enheter, juridiska rådgivare, externa konsulter och partners, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, om det görs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att uppfylla vårt berättigade intresse. 

I händelse av en fusion eller ett förvärv av vårt företag kan Personuppgifter överföras till tredje parter som är involverade i fusionen eller förvärvet. 

Vi har kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att Personuppgifterna Behandlas för det ändamål som anges ovan, och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i din rätt till integritet och integritet. Laglig grund för Behandlingen: Intresseavvägning. 

 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

Vi vidtar och implementerar olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med fokus på de Registrerades integritet. Åtgärderna avser att skydda mot intrång, missbruk, förlust, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten (enligt principen om integritet och konfidentialitet).  

Nedan följer exempel på några säkerhetsåtgärder som vi vidtar och implementerar: 

 • Vi har upprättat interna rutiner med instruktioner avseende Behandling av Personuppgifter som vår personal ska följa. Bland annat intern rutin för gallring av Personuppgifter och hantering/dokumentation av personuppgiftsincidenter.   
 • Interna rutiner och policys genomgås regelbundet, minst årligen samt vid behov.  
 • Vi har utsett en kontaktperson för personuppgiftsärenden som svarar direkt till bolagets högsta ledning.  
 • Personalen är förpliktigade att iaktta sekretess beträffande bland annat Personuppgifter som Behandlas inom ramen för verksamheten. 
 • Åtkomst till databaser, IT-system och delar av IT-infrastrukturen och nätverket kräver lösenord. 
 • Vi följer de sju grundläggande dataskyddsprinciperna vid all Behandling av Personuppgifter. Principerna finns dokumenterade i våra interna rutiner.  

 

Registrerades rättigheter enligt GDPR 

Om vi Behandlar dina Personuppgifter, har du enligt GDPR olika rättigheter avseende vår Behandling av dina Personuppgifter. Nedan följer de integritetsrättigheter som du har i egenskap av Registrerad när det gäller vår Behandling av dina Personuppgifter: 

 • Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter, när dina Personuppgifter Behandlas av oss. Denna integritetspolicy har upprättats för att ge dig informationen om vår Behandling av Personuppgifter. Dessutom har du rätt att få information om Behandlingen vid begäran. Vid vissa fall ska vi också informera dig om det inträffar en personuppgiftsincident som berör dina personuppgifter, såsom ett dataintrång. 
 • Rätt till tillgång: Du har rätt till information om ifall vi Behandlar dina Personuppgifter eller inte, samt rätt att ta del av dina Personuppgifter som vi Behandlar och information om hur Personuppgifterna används. I det fall vi Behandlar dina Personuppgifter, har du rätt att få en kopia av de Behandlade Personuppgifterna i form av ett registerutdrag (en sammanställning av Personuppgifterna som vi Behandlar om dig). En sådan kopia är gratis att begära, men om du begär kopior regelbundet har vi rätt att debitera en administrativ avgift. Du har även rätt att få information om bland annat: vilka kategorier av Personuppgifter som vi Behandlar, syftet med Behandlingen, tidsfristen för Behandlingen, hur vi har samlat in Personuppgifterna, vilka som fått ta del av Personuppgifterna m.m. Syftet med registerutdraget är att du ska kunna kontrollera uppgifternas laglighet och riktighet. Detta innebär dock inte att du har rätt att få ut dokumenten som innehåller de Behandlade Personuppgifterna.  
 • Undantag från rätten till tillgång: Det kan förekomma situationer då utlämnandet av vissa uppgifter skulle medföra nackdelar för andra personer, att annan lagstiftning eller andra undantag hindrar utlämnandet av vissa uppgifter eller registerutdrag. Vid sådana situationer får vi inte lämna ut uppgifterna ifråga och det kan därmed finnas information om dig som du inte har rätt att få tillgång till.  
 • Rätt till rättelse: Vi ansvarar för att se till att Personuppgifter som vi Behandlar är korrekta och uppdaterade över tid. Däremot kan det hända det att Personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Om vi skulle Behandla Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att vända dig till oss för att få dina Personuppgifter korrigerade. Efter att vi har korrigerat uppgifterna, meddelar vi dig om detta, under förutsättning att det inte är för betungande för oss.  
 • Rätt till radering: Vi ska radera dina Personuppgifter på din begäran. Detta är även kallat för "rätten att bli bortglömd". Dessutom finns det fler tillfällen då vi ska radera dina Personuppgifter som vi Behandlar. Till exempel när: de inte längre är nödvändiga för ändamålet de blev insamlade för, när den rättsliga grunden är samtycke och du återkallar samtycket, vid din motsättning till direktmarknadsföring, om Behandlingen inte är laglig m.m. Du har rätt att när som helt återkalla ett lämnat samtycke (dock utan att det påverkar behandling som tidigare har utförts med stöd i ditt lämnade samtycke). När vi raderar Personuppgifterna på din begäran, ska vi informera dig efter att raderingen har utförts, under förutsättning att det är möjligt och inte för betungande för oss.  
 • Undantag från rätten till radering: Vi har dock rätt att fortsätta Behandla dina Personuppgifter, och därmed inte radera personuppgifterna trots din begäran därom, om Behandlingen är nödvändig för: a) att tillgodose rätten till yttrande- och informationsfrihet, b) att uppfylla en rättslig förpliktelse, c) att utföra en uppgift som ett led i myndighetsutövning eller av allmänt intresse, d) att försvara, fastställa eller göra gällande rättsliga anspråk, e) arkiveringsändamål  av allmänt intresse eller statistiska, historiska eller vetenskapliga ändamål, eller f) för skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet. 
 • Rätt till begränsning: I vissa fall har du rätt att begära att vår Behandling av dina Personuppgifter begränsas. Det innebär att Personuppgifterna enbart får bli Behandlade i framtiden för det avgränsande syftet. Exempel på tillfällen då denna rättighet är tillämplig för dig, är om Personuppgifter som vi Behandlar är felaktiga och du ber oss att rätta dem. Dessutom ska vi informera dig när begränsningen upphör. Rätten till begränsning gäller även särskilt i nedan angivna situationer: 
 • Behandling av personuppgifter som inte längre är nödvändiga: Om vi inte längre behöver Behandla vissa Personuppgifter, ska vi enligt huvudregeln radera Personuppgifterna, men om du inte vill att vi ska radera dem, exempelvis för att du vill ha möjligheten att begära data i framtiden, eller om du behöver dem för ett rättsligt anspråk såsom vid en tvist, kan du begära begränsning av vår Behandling av Personuppgifterna.  
 • I avvaktan på överklagande: Om du har invänt mot vår Behandling av dina Personuppgifter och vi utreder ärendet, har du rätt att, i avvaktan på verifiering av överklagandet, begära att vi inte Behandlar Personuppgifterna ifråga.  
 • Bestridande om personuppgifternas riktighet: Om du har påkallat din rätt till rättelse och bestrider riktigheten av vissa Personuppgifter om dig som vi Behandlar, har du rätt att, under perioden vi bedömer ärendet och ditt bestridande, begära att vi inte Behandlar Personuppgifterna ifråga. 
 • Rätt att flytta dina personuppgifter: Du har rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller någon annan tredje part. Denna rättighet är även kallad för rätt till dataportabilitet. På din begäran om att flytta dina Personuppgifter, kommer vi att tillhandahålla dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format. Du informeras härmed om att denna rättighet enbart är tillämplig om Behandlingen av Personuppgifterna utförs automatiskt, och enbart om vår Behandling sker för att genomföra ett avtal som du är en avtalspart i eller grundas på ditt samtycke. Överföring av Personuppgifterna till ett annat företag sker dock enbart om det är tekniskt genomförbart. 
 • Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar när dina Personuppgifter blir Behandlade för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller när de blir Behandlade efter en intresseavvägning. Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med Behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Om så är fallet kommer vi att informera dig om den intresseavvägning som vi har gjort och våra intressen. Om vi Behandlar dina Personuppgifter för att utföra direktmarknadsföring, har du rätt att begära att vi upphör med Behandlingen av dina Personuppgifter för det ändamålet. Vid sådana fall ska vi även informera dig om när vi raderat Personuppgifterna om du begär det. 
 • Rättigheter när beslut fattas automatiskt: Kort sagt handlar automatiserade beslut om Behandling som är automatisk, exempelvis genom algoritmer, där Personuppgifter Behandlas för att bedöma och analysera personliga egenskaper hos en person. Automatiserade beslut kan ha rättsliga följder för den Registrerade eller påverka den Registrerade på andra betydande sätt, och om så sker har den Registrerade rätt att inte bli föremål för det automatiserade beslutet. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, har du rätt att återkomma för att få det automatiserade beslutet granskat eller för att bestrida det.   

Hur du utövar rättigheterna 

Du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi Behandlar.  

Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran.  

Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet.  

Vi kommer att informera dig om vår hantering av din begäran utan dröjsmål och senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. Om begäran är komplex eller om vi exempelvis har fått in ett stort antal förfrågningar, kan denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader. I sådana fall kommer vi att meddela din om förlängningen inom den första månaden efter att vi mottagit din begäran.  

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till varför vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag. 

 

Personuppgiftsincidenter 

Enligt GDPR innebär en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som orsakat att Behandlade Personuppgifter blivit förstörda, gått förlorade, blivit ändrade eller kommit obehörig person tillhanda. En incident kan se avsiktligt eller oavsiktligt, exempelvis genom oaktsamhet eller på grund av brott (dataintrång m.m.). 

Tillsynsmyndigheter är oberoende offentliga myndigheter. Varje land inom EU har utsett var sin tillsynsmyndighet för att hantera GDPR-relaterade ärenden. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndigheten. 

Vi följer bestämmelserna i GDPR avseende hantering, anmälning och dokumentation av personuppgiftsincidenter. När det krävs enligt GDPR, kommer vi att anmäla inträffade personuppgiftsincidenter till IMY inom 72 timmar, och meddela de Registrerade som berörs av inträffad personuppgiftsincident. 

 

Ändringar  

Innehållet i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan, utan föregående meddelande om detta. Exempelvis om det är nödvändigt för att förtydliga något, på grund av ändrad eller nytillkommen lagstiftning eller om vår Behandling av Personuppgifter förändras.  

Den senaste versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen som är tillgänglig för allmänheten. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i denna integritetspolicy samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. 

 

Frågor eller klagomål 

Om du har frågor eller funderingar, eller är missnöjd över vår Behandling av dina Personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.  

Nedan följer våra företags- och kontaktuppgifter:  

Firma: Hulténs I Sverige AB. 

Org.nr: 556920–4836. 

Adress: Meteorvägen 4, 245 34 Staffanstorp. 

E-post: support@hultens.se 

Telefon: 046-250 252. 

 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

 

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Telefon: 08-657 61 00.  

E-post: imy@imy.se.  

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.