Detta avtal gäller från och med 2022-06-14

 

1. INLEDNING 

Avtalsparter: Köpevillkoren gäller mellan Hulténs I Sverige AB med organisationsnummer 556920–4836 (nedan kallad "Säljaren") och den näringsidkare (nedan kallad "Kunden") som via b2b.hultens.se ("Webbplatsen"), telefon eller e-post beställer Produkter från Säljaren. 

Kunden och Säljaren är nedan gemensamt benämnda "Parterna" och var för sig som "Part". 

Godkännande av köpevillkoren: Köpevillkoren utgör en integrerad del av köpeavtalet som ingås mellan Kunden och Säljaren vid köp av Produkter (tillsammans kallade "Avtalet"). Genom att beställa Produkter från Säljaren, intygar Kunden att denne har läst och godkänner köpevillkoren.  

Firmatecknare: Den fysiska person som ingår Avtalet i egenskap av behörig firmatecknare för den näringsidkare som representeras, intygar härmed att denne har rätt att ingå Avtalet för den representerade näringsidkarens räkning samt att Avtalet blir bindande mellan Parterna. 

Elektronisk kommunikation: Genom att acceptera köpevillkoren, godkänner Kunden att orderbekräftelse skickas till den e-postadress som Kunden anger i samband med beställningen.  

 

2. DEFINITIONER 

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular: 

Webbplatsen: avser b2b.hultens.se. 

Kund: avser en person som beställer Produkter från Säljaren. 

Tredje part: avser annan än Kunden eller Säljaren.  

Produkter: avser de Produkter som vid var tid försäljs av Säljaren. 

Produktsida: En sida i Webbplatsen som avser en Produkt, med information om exempelvis Produktens pris, produktbeskrivning, lagerstatus, leveranstid m.m. 

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som bland annat behandlar betalningar från Kunder eller utför fakturering för Säljarens räkning. 

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

 

3. BESTÄLLNING  

Beställning via e-post eller telefon: Kundens beställning kan tas emot av Säljaren via Webbplatsen, e-post eller telefon. 

Orderbekräftelsen: När Säljaren har mottagit beställningen får Kunden en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden anger i samband med beställningen. Säljaren ingår ett bindande köpeavtal med Kunden när Säljaren skickar en orderbekräftelse till Kunden. Orderbekräftelsen innehåller uppgifter om beställningen. Vid upptäckt av felaktig information i orderbekräftelsen ska Säljaren omedelbart kontaktas via e-post: support@hultens.se. Om Kunden mot förmodan inte fått en orderbekräftelse efter genomförd beställning, bör Kunden först kolla i skräppost-mappen och sedan ta kontakt med Säljaren vid behov. 

Fullgörande: Säljaren har fullgjort sin del av Avtalet när fullständig leverans av beställda Produkter har genomförts. Kunden har fullgjort sin del av Avtalet när Kunden erlagt fullgod betalning för beställningen.  

Ångerrätt m.m.: Kund i egenskap av näringsidkare har inte ångerrätt, bytesrätt eller rätt till öppet köp. 

 

Garanti: Säljaren säljer alla Produkter med två (2) års fabriksgaranti. Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och ej fel som uppstår på grund av egen förändring på Produkten, så som ändringar i utseende eller funktion, ombyggnation eller annan förändring. Orderbekräftelsen fungerar som garantibevis och Kunden ansvarar för att spara orderbekräftelsen inom hela garantiperioden. 

 

4. PRISER OCH RABATTER 

Priser: Priser anges i svenska kronor (SEK). Moms för momspliktiga Produkter debiteras med 25% och redovisas separat. Vid beställningar som sker genom Webbplatsen framgår det totala beloppet som Kunden ska betala för beställningen i kassan. Vid beställningar som sker genom telefon eller e-post, framgår det totala beloppet som Kunden ska betala för beställningen i orderbekräftelsen. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning och redovisas separat. Priset som anges i samband med beställningen/ i orderbekräftelsen, är det priset som gäller för köpet. Säljaren har rätt att när som helst fritt ändra priserna som är publicerade i Webbplatsen. 

Rabatter: Rabatter kan inte bli inlösta mot kontanter, eller bli kombinerade med andra erbjudanden. Detta gäller såvida det inte uttryckligen framgår annat. Rabatterbjudanden är giltiga under en begränsad tid. Rabatterbjudanden kan enbart utnyttjas om den anges inom giltighetstiden och före beställningens slutförande. Vidare är det möjligt att enbart nyttja rabatterbjudanden en (1) gång per beställningstillfälle, om inte annat anges. 

Kampanjer: Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på Webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet. Eventuella särskilda kampanjvillkor gäller enbart under kampanjens giltighetstid. Det som anges i denna klausul gäller under förutsättning att inte annat uttryckligen framgår i samband med kampanjen.  

 

5. BETALNING  

Betalningar hanteras av Säljarens Betaltjänstleverantör: Svea Bank AB (publ) ("Svea"). Kunden informeras härmed om att Kunden godkänner Betaltjänstleverantörens villkor genom att ingå Avtalet med Säljaren. Kunden ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor innan Kunden genomför köpet. Säljaren hanterar även fakturering för beställningar som sker via e-post eller telefon via Svea. Mer information om Svea finns på deras hemsida: https://www.svea.com/se/sv/start/.  

På Webbplatsen tillhandahåller Svea tjänsten Checkout ("Checkout") för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner Kunden Sveas villkor såsom de framgår via länken nedan ("Checkout villkoren"), inklusive de särskilda villkor som är bifogade i Checkout villkoren: https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf

 

6. PRODUKTER OCH SORTIMENT  

Alla Produkter som erbjuds på Webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att Produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för Produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive Produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag. 
 
Färgåtergivning på Produktbilder: De Produktbilder som visas på Webbplatsen ska återge Produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm Kunden som Kund använder kan Säljaren inte garantera att Produkternas färger exakt återspeglar de färger Kunden upplever på din bildskärm. 

 

7. LEVERANSVILLKOR 

Lagerstatus: Lagerstatusen anger om Produkten finns i lager vid beställningstillfället.   

Leverans: Kunden ansvarar för att registrera korrekt information i samband med beställningen, exempelvis kunduppgifter, kontaktuppgifter och leveransadress. Produkter levereras direkt till den adress Kunden uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med Säljarens logistikpartners. Säljaren erbjuder även Kunden att hämta ut beställda Produkter direkt i butik. Säljaren skickar beställningar under helgfria vardagar.  

Generella leveranstider: Generella leveranstider anges nedan, om beställningen omfattar Produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden den samma som för den Produkt som har längst leveransstatus. Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför dessa köpevillkor förbinder sig Säljaren att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från Avtalets ingående. I det fall Kunden ska betala i förskott förbehåller sig Säljaren rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas. 

  1. Företagsleverans i samarbete med DHL (Standardfrakt): Beställningen levereras inom 3–7 arbetsdagar helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Säljarens lager, under förutsättning att Produkterna ifråga finns i Säljarens lager. Information om huruvida Produkterna ifråga finns i Säljarens lager skickas till Kunden via e-post/SMS efter beställningen. Företagsleveranser levereras till den angivna leveransadressen. Företagsleverans som inte kunnat avlämnas returneras till Säljaren, Kunden blir då debiterad en returavgift om 195 SEK inklusive moms. Företagsleverans är ett spårbart fraktalternativ.
  2. Upphämtning i butik: Beställning till butik kan upphämtas inom 1 dag efter det att Kunden gjort beställningen, under förutsättning att Produkterna ifråga finns i Säljarens lager. Information om huruvida Produkterna ifråga finns i Säljarens lager skickas till Kunden via e-post/SMS efter beställningen. Produkterna lämnas ut till Kunden mot uppvisande av orderbekräftelsen.
  3. Leverans längs lantbrevbärarlinjer och i öbebyggelse: Om leveransadressen är längs lantbrevbärarlinjer samt öbebyggelse utan normal broförbindelse kan leveranstiden komma att utökas med 2–5 helgfria vardagar.
  4. Leverans till utlämningsställe: Kunden blir aviserad när Kunden kan hämta ut paketet hos utlämningsställe. Om Kunden valt SMS-avisering blir Kunden aviserad när försändelsen kan hämtas ut hos utlämningsstället. Paket till utlämningsställe ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Paket till utlämningsställe är ett spårbart fraktalternativ. 

 

Leveransförsening: Om Kunden inte erhåller Produkten inom den angivna leveranstiden, har Kunden rätt att reklamera köpet. En reklamation på grund av dröjsmål innebär dock inte någon automatisk hävning av köpeavtalet. Säljaren har rätt att efter mottagen reklamation åtgärda förseningen och fullgöra köpet inom skälig tid. I det fall köpet avsett en Produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter Kundens önskemål och Säljaren inte kan återta Produkten utan väsentlig förlust har Kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och Säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Säljaren. 

Avbruten leverans: Om det inte är möjligt att genomföra leveransen sker en avbeställning av Produkten ifråga och Kunden kommer att få det belopp som Kunden har betalat för Produkten ifråga återbetalt. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Säljaren. 

Fraktkostnad: Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan/orderbekräftelsen: 

-Fraktkostnad för Paket till utlämningsställe är mellan 65–185 SEK inklusive moms. 
-Fraktkostnad för Företagsleverans är mellan 250–995 SEK inklusive moms. 

Transportrisk: Om inte annat avtalats ska leverans av Produkter ske Ex Works (Fritt Säljarens lager). 

Ej komplett sändning: Om Kunden ej har mottagit alla varor i din beställning ska det anmärkas inom 30 dagar från att Kunden mottagit leveransen. 

Outlösta paket: Om Kunden som Kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar Säljaren en avgift om 195 SEK inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att Säljaren ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer.  

 

8. REKLAMATION  

Reklamation: Om en Produkt avviker från vad som har avtalats mellan Kund och Säljaren eller på annat sätt uppvisar fel som Säljaren ansvarar för, har Kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand Produkt utbytt på Säljarens bekostnad. Säljarens ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga Produkten. Rätt att reklamera fel gäller bara om:  

  1. a) Felet är ursprungligt,
  2. b) Eventuell montering av Produkten ej har skett efter det att felet uppmärksammats, och 
  3. c) Originalförpackningen har sparats och i övrigt är i oskadat skick.

Fel i Produkt ska reklameras senast inom 14 dagar från leverans genom att kontakta Säljaren via e-post på support@hultens.se. Om reklamation inte sker inom ovan angiven tid, förfaller reklamationsrätten. 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden: support@hultens.se. 

Transportskador: Kunden ska meddela transportskador till transportören i samband med Kundens mottagande av leveransen samt meddela detta till Säljaren via e-post: support@hultens.se. 

 

9. RETURER  

Retur: Vid retur av Produkter till Säljaren ska Produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport.  Produkten ska förpackas i produktens originalförpackning.  I det fall Kunden förpackat eller emballerat Produkter på undermåligt sätt och Produkten tar skada under transporten till Säljaren, bär Kunden som Kund också ansvaret för skadan. Vid återsändande av Produkter till Säljaren, är Kunden ansvarig för att Produkterna når Säljaren i oskadat skick. Säljaren rekommenderar att Kunden använder spårbar försändelse vid retur.  Returen ska avviseras Säljaren sju (7) dagar efter orderns mottagande för att returen skall vara giltig. 

Returinstruktioner: Instruktioner om returförfarande skickas till Kunden via e-post i samband med leveransbekräftelsen. 

Återbetalningar: Om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende, sker återbetalning utan onödigt dröjsmål. 

Kostnad för retur: Kunden står alltid för returfrakten förutom vid godkänd reklamation, då betalar Säljaren kostnaden för returfrakten. Kontakta gärna Säljaren på support@hultens.se för att få kostnad för eventuell retur. Alternativt kontakta en transportfirma och uppge varans vikt och mått. 

 

 

10. FÖRBEHÅLL 

Återtagandeförbehåll: Samtliga Produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att Kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av Avtalet inklusive betalningen för Produkterna. Det innebär att äganderätten övergår på Kunden i samband med att Kunden fullgör sina skyldigheter som följer av Avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på Kunden som förhindrar att Produkterna kan återtas av Säljaren. 

Hävningsförbehåll: Säljaren förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall Kunden har handlat i ond tro på grund av felaktigheter som Kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på Webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Säljaren. 

Ändringsförbehåll: Säljaren förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på Webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Säljaren och Kund. 

Ansvarsförbehåll: Säljaren ska anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, Säljarens verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag. 

 

11. ANSVARSBEFRIELSE 

Force Majeure: I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Säljarens kontroll och som Säljaren inte skäligen kunnat övervinna eller förutse ska Säljaren ha rätt att frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska Säljaren ej stå skadeståndsskyldig vid skada som Kunden haft. 

Externa länkar: Säljaren ansvarar ej för material, innehåll, reklam, information, produkter, tjänster eller annat som finns tillgängligt via externa länkar som förekommer i Webbplatsen eller för eventuella skador och problem med Kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att Kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på Webbplatsen. Kunden ansvarar ensamt för förlitan på information som framgår i Webbplatsen samt i externa länkar.  

 
Reservation för prisfluktuationer, slutförsäljning eller andra handelshinder: Säljaren reserverar sig för eventuella textfel, bildfel, slutförsäljning eller leverantörsföreningar. Om en Produkt som Kunden har beställt inte finns tillgänglig, kommer köpet att avbrytas och Kunden kommer att få tillbaka det belopp som Kunden har betalat för Produkten ifråga. Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Säljaren inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt Avtalet har Säljaren rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Säljaren. 

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar: Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har Säljaren rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Säljaren. 

 

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Säljaren behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (”GDPR”). Mer information om Säljarens behandling av personuppgifter finns att läsa i Säljarens integritetspolicy: https://b2b.hultens.se/privacy-policy-cookie-restriction-mode 

 

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Säljaren uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras. 

 

14. COOKIES 

Webbplatsen använder cookies och genom dessa kan Säljaren få information om din användning av plattformen, lokaliseringsuppgifter och annan användarinformation som tillhandahålls via bland annat en trafikmätningsleverantör. Mer information om hur Webbplats använder cookies finns att läsa i Säljarens cookiepolicy: https://b2b.hultens.se/privacy-policy-cookie-restriction-mode 

 

15. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Polisanmälan: Säljaren polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar. 

Diskrepans mellan olika publikationer: Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på Webbplatsen och andra publikationer ska de uppgifter som anges på Webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna. 

Informationens syfte: All information på Webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare ska kunna använda sig av Webbplatsen. Säljaren ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna. 

Leveransuppgifter: Säljaren kan inte hållas ansvariga för om beställningen inte når fram till Kunden på grund av att Kunden har angivit fel adress, stavat fel eller liknande och det uppstår eventuella problem eller dröjsmål vid leverans av Produkterna på grund av sådan bristfällig eller felaktig information. 

Ansvarsbegräsning: Säljaren friskriver sig härmed från allt ansvar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig tvingande lagstiftning. Köplagens bestämmelser, skadeståndslagen och annan dispositiv rätt om ansvar för fel, dröjsmål eller skadestånd vid hävning av avtal gäller inte och Kunden har inte rätt att göra gällande andra påföljder än de i Avtalet uttryckligen angivna. 

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i Avtalet skulle konstateras vara ogiltig av allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska vi, om möjligt, formulera en ny bestämmelse i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen. 

 

16. VILLKORSÄNDRINGAR 

Säljaren har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa köpevillkor utan att meddela det i förväg. Den senaste versionen av köpevillkoren finns alltid publicerad i Webbplatsen. Ändringar i köpevillkoren gäller enbart för beställningar som sker efter att de nya köpevillkoren finns publicerade i Webbplatsen. 

 

17. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING 

Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av avtalsvillkoren, ska i första hand avgöras direkt mellan Parterna. Om Parterna inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Sverige (Malmö) med tingsrätten som första instans. 

 

18. SÄLJARENS FÖRETAGSUPPGIFTER 

Firma: Hulténs I Sverige AB. 

Org.nr: 556920–4836. 

Adress: Meteorvägen 4, 24534 Staffanstorp. 

E-post: support@hultens.se